އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން

އިސްލާމް ދީނަށް ކުޑައިމީސް ކުރާއިރުވެސް ހަނު ތިބެންވީތަ؟

އިސްލާމް ދީނަށް ކުޑައިމީސް ކުރާއިރުވެސް ހަނު ތިބެންވީތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ "ރަންނަމާރި" އަރައި ފޭބުމަށްމަށްފަހު ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމީ ޝަރީއަތެއް ގާއިމްކުރެވި އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ދީނީގޮތުން...

މަސްދޯނިތަކުގައި ސިއްހީ އަވަސް ފަރުވާދެވޭނެ މީހަކު ތަމްރީނުވެފައި ހުރުން މުހިންމު: ޒުވާން މަސްވެރިޔާ

މަސްދޯނިތަކުގައި ސިއްހީ އަވަސް ފަރުވާދެވޭނެ މީހަކު ތަމްރީނުވެފައި ހުރުން މުހިންމު: ޒުވާން މަސްވެރިޔާ

ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ ދޯންޏެއްގައި ސިއްހީ އަވަސް ފަރުވާ ދެވޭނެ މީހަކު ތަމްރީނުވެފައި ހުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޙަސަން ސާޖިން ބުނެފިއެވެ....

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް  މަޖިލީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް އިތުބާރު އެބައޮތް-ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ...

Page 1 of 41 1 2 41