އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޙްމަދު ޝަބީން

ތަޢުލީމީ ޤާނޫނުގައި ހުރި ހައްޤުތައް ހުރިހައި ކުދިންނަށް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ޢާއިޝަތު ޢަލީ

ސުކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ސުކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނީ މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް...

ކުޑަ އިއްބެ، ސަރުކާރަަށް: އެއްޗެއް  ބުނީމަ  ބުނާމީހާ  ގޯސްވަނީ, ކަންތައްތައް ކުރެވޭގޮތް އިހުސާސް ނުކުރެވޭ!

ކުޑަ އިއްބެ، ސަރުކާރަަށް: އެއްޗެއް ބުނީމަ ބުނާމީހާ ގޯސްވަނީ, ކަންތައްތައް ކުރެވޭގޮތް އިހުސާސް ނުކުރެވޭ!

އެއްޗެކޭ ބުނީމަ ގޯސްވަނީ ބުނާ މީހާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިހުސާސް ނުކުރެވޭކަމަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ(ކުޑަ އިއްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރަސޫލާ(ޞޢޥ) އަށް ހަޖޫޖަހަމުންދާ އާނިމްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރަސޫލާ(ޞޢޥ) އަށް ހަޖޫޖަހަމުންދާ އާނިމްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

މީސްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަ(ޕްލެޓްފޯމް) ތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ރަސޫލާ(ޞޢޥ) އަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން މިއަދު ވަނީ ކޮމިޝަނަރ...

ބުރެވި ތޫފާން ބޯމަތިވެ، އިތުރު ކޮޅިގަނޑެއް

ބުރެވި ތޫފާން ބޯމަތިވެ، އިތުރު ކޮޅިގަނޑެއް

ބޭ އޮފް ބެންގަލްގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ނަމެއްކަމަށްވާ "ބުރެވި'' މި ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ތޫފާން ސްރީލަންކާއަށް އަރާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ތޫފާނުގެ...

އެމްޕީއެލްގައި ނުގެންގޮސް ހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔަނީ

އެމްޕީއެލްގައި ހިންގި 08 މިލިއަންގެ ޚިޔާނާތް: ތެޔޮ ބައުޒަރުގެ ޑްރައިވަރު ސަސްޕެންޑަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ހިންގި ތެލުގެ ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް(އެފްއެސްއެމް) ގެ މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. އެފްއެސްއެމްއިން ބުނީ 08 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމުގައި...

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރަށް 02 އަހަރު: ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމިން

ރައީސް ޔާމިން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރިތާ އަހަރެއްފުރުމާއި ގުޅިގެން, އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މުޅި ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުންތަކުގެތެރެއިން, ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު...

Page 1 of 341 1 2 341