މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ 75ހާހެއްހާ ބިދޭސީން އުޅެނީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް – ރައީސް ނަޝީދު

ފެބްރުއަރީ 7ގައި ފުލުހުން ހިންގި ކަންކަން އެއީ ނުހިނގާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމަކީ ރާއްޖެއަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް- ރައީސް ނަޝީދު

07 ފެބުރުއަރީ 2012ގައި ފުލުހުން ނުކުމެ ހިންގި ކަންކަން އެއީ ނުހިނގާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމަކީ ރާއްޖެއަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު...

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ކަނޑައަޅާ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ކަނޑައަޅާ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ސިންގަލްޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކުގެ ފުރަތަމަ ލިސްޓު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސް ޞާލިހު އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފިއެވެ. މިއަދުގެ...

އެމްއެންޔޫގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް މަޤާމާއި ގަން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ ޢައްޔަނު ކުރައްވާ މަޤާމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

އެމްއެންޔޫގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް މަޤާމާއި ގަން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ ޢައްޔަނު ކުރައްވާ މަޤާމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗްގެ މަޤާމަށް ޑރ. ރަޙީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް އަދި ލ. ގަން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ޙައްވާ ވަޖުދާ، ޢައްޔަނު ކުރައްވާ...

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފީނަގާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ކޮންޓްރޯލް އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ފީނަގާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ

ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ޝިޕިން އެޖެންޓުން ފީނަގާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ. ޝިޕިން އެޖެންސީއާބެހޭ ޤަވާއިދު މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާހު...

ޗައިނާގައި ރާއްޖޭ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެންޕެއިން ފަށައިފި

ޗައިނާގައި ރާއްޖޭ އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެންޕެއިން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޗައިނާގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންޕެއިން ފަށައިފިއެވެ. "މޯލްޑިވްސް އޮންލައިން ރޯޑްޝޯ އިން ޗައިނާ" އާއި...

ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހެދުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު  ފާސްކޮށްފި

ސީޑީއާރުއައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއާހަދާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ރާއްޖެއިން ޗާޓަރ އޮފް ދަ ކޯލިޝަން ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރެޒިލިއަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ބައިވެރިވެ އެމުއާހަދާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ސީޑީއާރުއައިގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން...

Page 1 of 178 1 2 178