މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ފަންސާހާއި ހަތަރެއް ގުނަ ކުރީމައި ޖަވާބަކަށް އަންނާނީ ދެލައްކަ ކަމަށް އަދިވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ: އަދުރޭ

ފަންސާހާއި ހަތަރެއް ގުނަ ކުރީމައި ޖަވާބަކަށް އަންނާނީ ދެލައްކަ ކަމަށް އަދިވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ: އަދުރޭ

ފަންސާހާއި ހަތަރެއް ގުނަ ކުރީމައި ޖަވާބަކަށް އަންނާނީ ދެލައްކަ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކައިގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް އަދިވެސް ޤަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިންގ ލީޑަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގަރާރަށް ލަންކާގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގަރާރަށް ލަންކާގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ސްރީލަންކާގައި ދަށަށްދާ ކަމަށްބުނެ ފާސްކުރަން އުޅޭ ގަރާރާއި ދެކޮޅުވުމަށް އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގައި ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެއެވެ. ލަންކާއިން މިކަމާއި ގުޅިގެން...

ފޮޓޯއިން: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ”މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ“ ގެ ނަމުގައި މިއަދު މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ…

ފޮޓޯއިން: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ”މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ“ ގެ ނަމުގައި މިއަދު މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ…

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދޯހަޅިކަމާއި ދޯދިޔާކަމާއި، އިންސާފުގެ ފޭރާން ވީދި ކަފާސްވެފައިވާތީއާއި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުމާއި، ޤާނޫނުތައް އެފުށްމިފުށަށްޖަހައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކަން...

Page 1 of 291 1 2 291