Latest Post

ސަފީރުންނަށް ދެން ރުހުން ދޭއިރު ކޮމިޓީގައި އިންޓަވިއު ކުރަނީ

ބޭރު ގައުމުތަކަށް އައްޔަން ކުރާ ސަފީރުންނަށް ދެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  މަގާމު ދޭނީ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް  ބުނެ. ރައްޔިތުންތުގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ...

Read more

ތިނަދު އަށް އުދަ އެރި މައްސަލައިގައި މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

މި  ދުވަސްކޮޅު  ރާއްޖެ  އަށް  ކުރާ މޫސުމީ  އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫއަށް އުދައަރާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް އެއް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ...

Read more

ޖެކްމާ ގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު މުއްސަނދިކަން

ދިޑެއިލީ ނޫހުގެ ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މިއަދު މި މިކިޔާދެނީ ޖެކްމާައަށް ވިޔަފާރިން މުއްސަނދި ވި ވާހަކައެވެ. 42.1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ނެވޯކްްއަކާއެކު ޗައިނާގެ މުއްސަނދި މީހާ ޖެކްމާ...

Read more

ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަށް އޮޅިވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވީ ތޯ؟

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަޔޫމް ގެ ސަރުކާރުގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ނަމުގައި އިޢުލާންކުރި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތައް އިމާރަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު...

Read more

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުށް މުޙައްމަދު މިހާދާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އައްޔަން ކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް ދެ ޑިރެކްޓަރުން މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޞައްތާރު ވަކިކޮށް...

Read more

ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން އެއްބާރުލުން ދެނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮންޕިއޯ ދެއްވައިފި

ކޯވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެމެރިކާއިން އެއްބާރުލުން ދެމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެޤައުމުގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮންޕިއޯ ދެއްވައިފިއެވެ.  ޕޮމްޕިއޯ އެކަން ހާމަކުރެއްވީ...

Read more
Page 937 of 1018 1 936 937 938 1,018