ފަހުގެ ޚަބަރު

Tease Ad

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ދަޢުވާ ކުރެވޭ ހާލަތްތައް ނޭނގޭ ޖާހިލުން މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރުމުން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ: ހައިލަމް

ދަޢުވާ ކުރެވޭ ހާލަތްތަށް ނޭނގޭ ޖާހިލުން ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް, ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ހައިލަމް ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. ހައިލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ...

Read more

މި ޢަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޣައްސާން

ސަރުކާރުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ޢަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށް ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޣައްސާން މިހެން ވިދާޅުވީ، އެ...

Read more

ތިޖޫރީގެ ދޮރުފަތް ގެއްލި، ވެރިންގެ ޢަބުރު ޚަރާބުވުން ނޫންކަމެއްނުވި: ޢުމަރު

ރާއްޖެއަށް މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަމްއައިފަހުން 16 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، ތިޖޫރީގެ ދޮރުފަތް ގެއްލި، ވެރިންގެ ޢަބުރު ޚަރާބުވެ، ދައުލަތުގެ ކަރާމާތް ގެއްލުން ނޫންކަމެއް ނުވިކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު...

Read more

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާމެދު މިއަދު ލަދުގަންނަންޖެހޭ، ރާއްޖެވެފައި މިވަނީ ސަލާންޖަހާ ޤައުމަކަށް: ދުންޔާ

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާމެދު ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖެވެފައި މިވަނީ ވަކި އެއް ޤައުމެއްގެ ކައިރީގައި ސަލާންޖަހަންޖެހޭ ބަޔަކަށްކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ. ދިވެހި...

Read more

ވެކްސިންޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 129،000 އަށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 129،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މިއަދު ވެކްސިން...

Read more

އިތުރު 136 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 136 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި...

Read more
Page 1 of 1608 1 2 1,608